Classic Charm
Algemene voorwaarden

1 DEFINITIES
Met CLASSIC CHARM, wij of ons wordt bedoeld: Classic Charm, Urb. Los Angeles 59, 38360 El Sauzal, S/C de Tenerife, Islas Canarias.

Met Klant,u of uw wordt bedoeld: de natuurlijke persoon die Produkten voor niet zakelijk gebruik koopt.

Met "Produkt(en)": de op deze Internet-site aangeboden produkten (zoals bijvoorbeeld beenmode, lingerie en accessoires.

2 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, via deze website gesloten, overeenkomsten van koop van Produkten tussen CLASSIC CHARM en de Klant. Deze voorwaarden prevaleren boven enig andere voorwaarden en/of voorwaarden van de Klant, tenzij wij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk hebben bevestigt.

3 - GARANTIE


4 - OFFERTES, BESTELLING EN AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is informatie over Produkten enkel beschrijvend en vrijblijvend, ongeacht of deze schriftelijk, telefonisch, per fax, via e-mail of op een website is gedaan.

Informatie, gegevens en beschrijvingen, alsmede de Produkten zelf, kunnen ten alle tijden door CLASSIC CHARM worden gewijzigd of vervangen. CLASSIC CHARM kan het aanbieden van Produkten ten alle tijden, geheel of gedeeltelijk, staken.

Het plaatsen van een bestelling is afhankelijk van een acceptatie door CLASSIC CHARM (schriftelijk of mondeling -telefonisch-). Na ontvangst van de opdracht stuurt CLASSIC CHARM per e-mail een additionele bevestiging van de bestelling aan de Klant.

Indien de orderbevestiging niet overeenkomt met de bestelling geldt de orderbevestiging als nieuw aanbod en is aanvaarding daarvan door de Klant vereist.

5 PRIJZEN
Prijzen op websites of anderszins vermeld zijn uitsluitend indicatief en CLASSIC CHARM is gerechtigd prijzen te wijzigen.

De prijs voor Produkten is de prijs zoals vermeld in de orderbevestiging die u voor het plaatsen van uw betalingsopdracht ontvangt.

De prijzen zijn inclusief BTW. Indien wij transportkosten apart in rekening brengen, wordt dit apart vermeld.

6 BETALING
Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van het Produkt, behalve wanneer met CLASSIC CHARM anders is overeengekomen.

7 LEVERING
Levering geschiedt op het adres vermeld in de opdrachtbevestiging, behalve wanneer met CLASSIC CHARM anders is overeengekomen.

Levertermijnen zijn bij benadering. CLASSIC CHARM streeft naar levering op de vermelde datum, maar leverdata zijn niet gegarandeerd. Indien levering niet geschiedt binnen de beoogde leveringstermijn is CLASSIC CHARM alleen aansprakelijk indien de overschrijding van het leveringstermijn veroorzaakt is door opzet of grove schuld van CLASSIC CHARM.

8 - HERROEPINGSRECHT
Bij een overeenkomst op afstand heeft een consument het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, schriftelijk te herroepen. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor Produkten, op de dag waarop de consument deze ontvangt.

U schriftelijke herroeping kunt u sturen aan het volgende adres : Classic Charm, Stadsring 244, 3811 HS Amersfoort, Nederland. Het retour adres voor Produkten is hetzelfde adres.

Onder de volgende voorwaarden zal CLASSIC CHARM ontvangen bedragen restitueren indien u uw herroepingsrecht als consument uitoefent:

Produkten moeten geretourneerd worden ongeopend en in de originele staat met verpakking. Indien wettelijk toegestaan zijn de kosten van retournering voor rekening van de Klant.

9 - ACCEPTATIE en EIGENDOMSVOORBEHOUD
U bent verplicht het Produkt bij aflevering te inspecteren op volledigheid en zichtbare gebreken. Enig mankement dient binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan CLASSIC CHARM te worden gemeld. Na het verstrijken van deze periode wordt u geacht het Produkt als conform aan de overeenkomst te hebben geaccepteerd.

Produkten moeten ongeopend geretourneerd worden in de originele staat met verpakking. De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant. Deze bepalingen beogen uitsluitend een snelle service te bieden en zijn niet te verstaan als beperking van uw wettelijke rechten als consument.

9 GEGEVENSBESCHERMING
Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u toestemming te verlenen voor het opslaan en bewerken van uw persoonlijke gegevens en het doorgegeven van uw gegevens aan een aan CLASSIC CHARM verbonden onderneming binnen de Europese Unie teneinde de bestelling uit te voeren. Uw gegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming bewaard en/of overgedragen.

10 - AANTASTING GELDIGHEID EN VERKLARING VAN AFSTAND
Als een bepaling vervat in deze algemene voorwaarden als onwettig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, dan wordt hiermee de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. Een vertraging of berusting van een van de partijen in de afdwingbaarheid van zijn rechten laat de afdwingbaarheid van rechten door de andere partij onverlet. Het afzien van deze rechten of een bepaalde contractbreuk zal niet worden opgevat als een algehele verklaring van afstand met betrekking tot andere rechten of een latere contractbreuk.

11 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
De verkoop en de levering van Produkten alsmede deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De exclusieve bevoegdheid berust bij de bevoegde rechter van het plaats waar de Klant zijn gebruikelijk verblijf heeft. Indien een Klant niet woonachtig is in Nederland, is uitsluitend bevoegd de rechter in het arrondissement waar het hoofdkantoor van CLASSIC CHARM is gevestigd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

12 - RECHTEN VAN DE CONSUMENT
Niets in deze voorwaarden tast uw wettelijke rechten als consument aan.

____________________________________